Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI i ELEKTRONARZĘDZI EUROMAX

 1. Podstawą do wynajęcia sprzętu: narzędzi i elektronarzędzi jest umowa wynajmu, spisywana na podstawie:
  – osoba fizyczna: dwa ważne dokumenty ze zdjęciem,
  – firma: kserokopie dokumentów: REGON, NIP, wpis w CEIDG / KRS, upoważnienie, dokument tożsamości osoby odbierającej sprzęt.
 2. Na czas wypożyczenia zostaje pobrana kaucja zwrotna, która stanowi ewentualne zabezpieczenie w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas wynajęcia sprzętu. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości danego sprzętu.
 3. Koszt wynajmu narzędzi i elektronarzędzi określony jest w cenniku usług i uzależniony jest od długości najmu.
 4. Czas wynajmu liczony jest od momentu wypożyczenia, do momentu zwrotu sprzętu, nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia.
 5. Opłata za wypożyczenie sprzętu wg danej stawki czasowej, oznacza zwrot przedmiotu najmu przed upływem wymiaru tej stawki.
 6. EUROMAX nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i następstwa awarii urządzeń, takie jak: uszkodzenia ciała, mienia, straty materialne, utrata przewidywanych dochodów z niezrealizowanych zleceń itp.
 7. EUROMAX przekazuje do wynajmu tylko narzędzia i elektronarzędzia. W przypadku materiałów podlegających szybkiemu zużyciu, tj. osprzętu niezbędnego do bezpiecznego użytkowania przedmiotu najmu (wiertła, dłuta, tarcze, brzeszczoty, nożyki, papiery ścierne), Najemca powinien we własnym zakresie dokonać zakupu tych produktów. Do każdego sprzętu oferowanego do wynajęcia Najemca jest zobowiązany do użycia osprzętu rekomendowanego przez danego producenta.
 8. Przy odbiorze wynajmowanego sprzętu: narzędzi i elektronarzędzi, Najemca zostaje zapoznany z instrukcją obsługi oraz z zasadami bezpiecznego użytkowania wynajmowanego sprzętu.
 9. Od chwili odbioru sprzętu, do momentu jego zwrotu, Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie, kradzież, dewastację, uszkodzenie. W przypadku zaistnienia takich zdarzeń, Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić to organom ścigania oraz poinformować EUROMAX.